Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden leden

De onderstaande Algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden voor het gebruik van het Invite Me-contactportaal aangeboden door Sterk in Matches B.V. te Alphen aan den Rijn, KvK-nummer 64162958. BTW-nummer: 855549907B01.

De onderstaande Algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden voor het gebruik van het Invite Me-contactportaal aangeboden door Sterk in Matches te Alphen aan den Rijn, Nederland. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg.
Deze voorwaarden bestaan uit de Algemene voorwaarden van Communicatiesites.
Wanneer u verdere vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons op.

Invite Me, onderdeel van Sterk in Matches B.V.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Communicatiesite: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Communicatiesite.
c. Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Communicatiesite.
d. Website: het online platform waar de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
e. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Communicatiesite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
f. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Communicatiesite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 1. Dienstverlening

1.1 De dienstverlening van de Communicatiesite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de Communicatiesite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. De Communicatiesite geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren. Daarnaast biedt de Communicatiesite de mogelijkheid tot het boeken van activiteiten.
1.2 De Communicatiesite geeft geen garantie op succes of op een relatie.
1.3 De Communicatiesite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
1.4 De Communicatiesite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk hierbij aan eisen als de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Communicatiesite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
1.5 Op Invite Me worden de volgende aanvullende eisen gesteld: de consument dient minimaal 18 jaar te zijn om gebruik te maken van de Communicatiesite.
1.6 De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. De Communicatiesite informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
1.7 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De Communicatiesite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
1.8 De Communicatiesite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens/informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens/informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
1.9 De Communicatiesite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 2. Beschikbaarheid dienstverlening

2.1 De Communicatiesite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Communicatiesite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
2.2 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Communicatiesite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3. Gedrag van Consumenten

3.1 Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Communicatiesite;
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
- teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
3.2 Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
- onwaarheden in het profiel te vermelden;
- gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
- meerdere profielen per persoon in te vullen;
- commerciële informatie te verspreiden;
- schade of hinder aan andere Deelnemers of de Communicatiesite toe te brengen;
- racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
- inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
- bestanden toevoegen die een virus bevatten (geïnfecteerde software);
- op dusdanige wijze gebruikmaken van de service dat dit de beschikbaarheid van aanbiedingen voor andere leden nadelig beïnvloedt, waaronder beschrijvingen in het profiel in een andere taal dan het Nederlands;
- e-mails onderscheppen of proberen deze te onderscheppen;
- in de persoonsbeschrijving (profiel) namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mail adressen, gebruikersnamen of respectievelijk andere contactgegevens van messengerservices of andere internetservices noemen;
- inlognamen en persoonlijke wachtwoorden die toegang verlenen tot de diensten van Invite Me aan derden doorgeven of gezamenlijk met derden gebruiken;
- foto´s toevoegen waar kinderen alleen op staan.
3.3 Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 behoudt de Communicatiesite zich het recht voor het Lidmaatschap van de Consument op te zeggen en zijn profiel direct aan te passen, te blokkeren of te verwijderen. Het recht van de Consument op teruggave van het reeds betaalde lidmaatschapsgeld vervalt hierdoor. De Communicatiesite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
3.4 De Consument accepteert dat de Communicatiesite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

Artikel 4. Klachten over Deelnemers; misleiding

4.1 Als een Communicatiesite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. De Communicatiesite spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
4.2 De Communicatiesite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Communicatiesite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico's en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 5. Bescherming persoonsgegevens

5.1 Op het gebruik van de Communicatiesite zijn de Privacyvoorwaarden van de Communicatiesite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Communicatiesite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
5.2 Als er bij de Communicatiesite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Communicatiesite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Communicatiesite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Communicatiesite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De Communicatiesite is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming gesteld in deze Algemene Voorwaarden, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Communicatiesite.
6.2 De Consument is tegenover de Communicatiesite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming gesteld in deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

Artikel 7. Opzegging Consument

7.1 Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. De Communicatiesite wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
7.2 Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tot minimaal 10 dagen voor het einde van de eerste periode van het lidmaatschap. Na afloop van de eerste periode is het lidmaatschap tijdens de verlengingsperiode van een maand te allen tijde op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 10 dagen. De opzegging doet niet af aan de betalingsverplichtingen van de Consument jegens de Communicatiesite.
7.3 Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via de website. De Consument ontvangt op het bij de Communicatiesite bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging. Na afloop van het betaalde Lidmaatschap heeft het Lidmaatschap van de Consument automatisch weer de status van een gratis Lidmaatschap met de daaraan verbonden gebruiksbeperkingen.
7.4 Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de Communicatiesite op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
7.5 De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingrecht (Herroepingsrecht = De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.) Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de Communicatiesite dan betaalt de Consument de initiele periode waarvoor betaald is.

Artikel 8. Klachtenregeling

De Communicatiesite zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden. De klantenservice is te bereiken op info@inviteme.nl.

Artikel 9. Aanvullende bepalingen en wijzigingen

9.1 Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Consumenten zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de Consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
9.2 Deze algemene voorwaarden Communicatiesites kunnen alleen worden gewijzigd in overleg met de Consumentenbond.

Aanvullende voorwaarden Invite Me

1.1 Alle Consumenten kunnen zich gratis registreren.
1.2 Consumenten die kosteloos staan geregistreerd kunnen zich als betaald Consument aanmelden ('Full member-Lidmaatschap'). Full member Consumenten kunnen na betaling gebruik maken van alle basisdiensten en hebben daarnaast de beschikking over uitgebreidere communicatiemogelijkheden behorend bij het Full Member-Lidmaatschap. Vóór het afsluiten van een Full Member-Lidmaatschap wordt de Consument over de desbetreffende betaalde diensten en de betalingscondities geïnformeerd. Er is pas sprake van een overeenkomst wanneer de Consument de bestelling van het Full member-lidmaatschap en de daaraan verbonden betalingsverplichtingen heeft bevestigd en de bestelling door de Communicatiesite is geaccepteerd.
1.3 Door zich aan te melden accepteert de Consument deze Algemene Voorwaarden en verklaart hij of zij meerderjarig te zijn. Pas na bevestiging door de Datingiste is er sprake van een overeenkomst tussen de Communicatiesite en de aangemelde Consument, welke gebaseerd is op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
1.4 Het lid verklaart dat de door hem of haar opgegeven gegevens op waarheid berusten.
1.5 De betaling voor de gekozen periode en het bijbehorende verschuldigde bedrag dient in één keer voldaan te worden en dient vooraf, zonder enige aftrek, aan de Communicatiesite plaats te vinden. Door het afsluiten van een betaald Lidmaatschap en het verstrekken van de betalingsinformatie verleent de Consument de Communicatiesite toestemming tot het afwikkelen van de betaling voor het initiële lidmaatschap en eventuele verlenging.
1.6 De Communicatiesite kan geen succes garanderen en is dan ook niet verantwoordelijk voor het niet tot stand komen van contact tussen de Consument met een andere Deelnemer.
1.7 Om de diensten van de Communicatiesite volledig te kunnen gebruiken, dient de Consument de nieuwste (browser)-technologieën te gebruiken c.q. het gebruik ervan op de computer mogelijk te maken (bijvoorbeeld de activering van Javascript, Cookies, e.d.). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen bekende technologieën kan het voorkomen, dat de Consument enkel beperkt gebruik kan maken van de diensten van de Communicatiesite.
1.8 In het kader van de overeenkomst met het lid is de Communicatiesite uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door de Consument die de Communicatiesite, zijn wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden door opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakt heeft, voor overlijdens- of letselschade geleden door de Consument dat te wijten is aan de Communicatiesite, zijn wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden. In geval van Artikel 1.8 is de Communicatiesite onbeperkt aansprakelijk. In andere gevallen dan die genoemd in Artikel 1.8 kan de Communicatiesite, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk worden gesteld.
1.9 De Consument verplicht zich ertoe de Communicatiesite schadeloos te stellen bij klachten, schade, verlies of claims van welke aard dan ook, die door zijn aanmelding bij- en/of deelname aan deze dienst zouden kunnen ontstaan, voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Communicatiesite, respectievelijk zijn wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde. In het bijzonder verplicht de Consument zich ertoe de Communicatiesite te vrijwaren van aansprakelijkheid en van alle verplichtingen, kosten en aanspraken van welke aard dan ook waarmee de Communicatiesite wordt geconfronteerd als gevolg van ontoelaatbare gedragingen van de Consument, zoals bijvoorbeeld door maar niet beperkt tot, laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten, schending van intellectueel eigendom of andere rechten van derden of het uitvallen van diensten aan andere Deelnemers.
2.0 Na het verwijderen van het profiel heeft de Consument geen recht op het opgebouwde saldo. Het saldo komt te vervallen.
2.1 Bij inschrijving heeft de Consument de keuze om aanbiedingen van partners van Invite Me per e-mail te ontvangen. Dit maakt de consument kenbaar door op het inschrijfformulier de volgende optie wel of niet aan te vinken: “Ja, ik wil ook e-mails van Invite Me ontvangen met aanbiedingen van partners.” Door de optie aan te vinden geeft de Consument akkoord op het ontvangen van aanbiedingen van partners.
2.2 Het lidmaatschap loopt van de 1e tot de 1e van de maand. Indien de Consument gedurende de maand lid wordt, dan betaalt de Consument € 0,- tot de 1e van de maand. (gebroken maand). Aansluitend start de gekozen lidmaatschapsduur. Bijvoorbeeld: de Consument sluit op 20 maart een 3 maanden lidmaatschap af. Dan betaalt de Consument voor de periode van 20 t/m 31 maart € 0,- plus de maanden april, mei en juni. De betaling voor deze periode vindt in 1x plaats.
2.3 Het saldo kan uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van activiteiten. Het kan dus niet worden gebruikt voor het verlengen van een abonnement.
2.4 Indien het lid na automatische incasso gebruikmaakt van het virtuele tegoed en vervolgens besluit het bedrag van de automatische incasso te laten storneren, dan is Invite Me gerechtigd om het onterecht gebruikte tegoed in rekening te brengen. Daarna zal Invite Me € 75,- kosten in rekening te brengen.
2.5 Prijswijzigingen zijn uitsluitend van toepassing op nieuwe aankopen.