Gebruikersvoorwaarden activiteiten

Deze pagina zet de voorwaarden uiteen voor het gebruik van de Invite Me site en de diensten die wij aanbieden.

1. Enkele basisprincipes die je moet weten over deze gebruiksvoorwaarden

1.1. Wat dit document is en wie wij zijn: Je leest een juridisch document welke de overeenkomst vormt tussen jou, de Klant (waaraan wij refereren als “je”, “jou”, “jouw” of de “Klant” in dit document) en ons. Je gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden, die gezamenlijk de “Overeenkomst” worden genoemd. Wij zijn Invite Me en wij zijn de beheerder van deze site en aanbieder van een aantal aan de site gerelateerde diensten. Wij zijn een in Nederland geregistreerd bedrijf. Invite Me is een onderdeel van Sterk in Matches B.V. Ons KvK-nummer is 64162958. Wij refereren in dit document aan onszelf als “Invite Me”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”.
1.2. Wat wij doen: wij bieden een platform (inclusief deze site, mobiele applicaties etc.) waarop wij, onze lokale aangesloten maatschappijen en andere verkopers (gezamenlijk “Verkopers”) aanbiedingen kunnen plaatsen voor vouchers, deals, goederen, uitstapjes en andere producten (gezamenlijk “Items”). Als aanbieder van het platform helpen we transacties voor Items op ons platform te faciliteren. Wij treden nooit op als koper en zijn gewoonlijk niet de Verkoper; wij bieden een ontmoetingsplaats waar Verkopers en jij kunnen onderhandelen en transacties tot stand kunnen brengen. Dit betekent dat je ter aanvulling op deze Overeenkomst, andere contractuele relaties hebt met verschillende rechtspersonen wanneer u interacties hebt op de Site.
1.3. Wat zijn alle wettelijke relaties?: Ongeacht welk Item u koopt via de Site, is deze koop onderhevig aan de algemene voorwaarden van die Verkoper. Aangezien Invite Me gewoonlijk niet de Verkoper is, betekent dit dat jouw verkoopovereenkomst hoogst waarschijnlijk met een andere rechtspersoon zal zijn. Maar wij wijzen je erop dat overeenkomsten die gesloten worden bij de afronding van een verkoop van Items uitsluitend tussen jou en de Verkoper van dat Item (en NIET Invite Me, tenzij Invite Me de verkoper is) worden getroffen. De Verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop en de afhandeling van claims of andere kwesties die voortkomen uit of ontstaan in verband met de overeenkomst tussen de Verkoper en jou. Wij wijzen er ook op dat met betrekking tot de aankoop van een Voucher, er behalve de verkoopovereenkomst die je hebt met de Verkoper van de Voucher, ook een overeenkomst is tussen jou en het bedrijf dat de Producten in feite levert wanneer je de Voucher inruilt bij dat bedrijf (het “Bedrijf”). Met betrekking tot Vouchers aanvaarden wij noch de Verkoper enige verantwoordelijkheid voor contracten betreffende de inruil van uw Voucher bij een Bedrijf. Tot slot is het belangrijk dat je begrijpt dat wij in geen geval de agent zijn van de Verkoper of het Bedrijf.
1.4. Wat we ook doen: wij kunnen een forum bieden om gebruikerscontent te plaatsen en om je nieuwsbrieven en overige communicatie toe te sturen. Om je e-mails te sturen, moeten we een aantal dingen over je weten. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor details over onze werkwijzen met betrekking tot verzameling en verwerking van gegevens.
1.5. Gebruiksdoel: De site en onze Diensten zijn uitsluitend voor jouw niet-commerciële, persoonlijke gebruik en niet voor bedrijfsdoeleinden, behalve indien hiervoor specifiek schriftelijke toestemming is verleend. Je kunt jezelf toegang verschaffen tot de Site via standaard webbrowsers en mobiele browsers en vergelijkbare consumentenapplicaties, maar niet met een robot, spider, offline reader, applicatie voor site- onderzoek of gegevensverzameling of een ander handmatig of automatisch apparaat, hulpmiddel of proces om onze Site te ontsluiten, indexeren, of datamining toe te passen via scraping, spidering of anderszins. Als uitzondering, op ieder moment door ons herroepbaar, mogen exploitanten van publieke zoekmachines spiders gebruiken om materialen van de site te kopiëren, uitsluitend voor het uitvoeren van en tot de noodzakelijke hoogte voor de creatie van publiek beschikbare zoekbare indexen van de materialen, maar geen cache of archieven van dergelijke materialen gebruiken.
1.6. Weerhouden van gebruik: wij behouden ons het recht voor om je te weerhouden van het gebruik van de Site en de Diensten (of enig deel daarvan).
1.7. Definities: In deze Overeenkomst maken we gebruik van verscheidene gedefinieerde termen. Je kunt zien dat deze gedefinieerd zijn omdat ze beginnen met een hoofdletter. Deze staan allemaal gedefinieerd aan het einde van deze Overeenkomst in paragraaf 13.

2. Registreren bij ons en jouw account

2.1. Waarom Registeren? Afhankelijk van de specifieke functie van onze Site op enig moment, dien je je wel of niet te Registreren om gebruik te maken van veel van de functies of om toegang te verkrijgen tot vele van onze Diensten. Je moet je echter Registreren om een aankoop te doen. Dit is zo omdat we je dan eenvoudig toegang kunnen verlenen om jouw Voucher te printen, je eerdere aankopen te bekijken, Invite Me tegoed voor je op te slaan. Wij behouden ons het recht voor om een nieuwe Registratie te weigeren of een Account op ieder moment te annuleren. Je Registreert je bij ons zodat je niet iedere keer dat je iets koopt, jouw gegevens opnieuw hoeft in te voeren.
2.2. Hoe te registreren: Om je te Registreren moet je ons jouw naam, postcode, e-mailadres en mogelijk enige aanvullende persoonlijke gegevens geven.
2.3. Wachtwoorden: Tijdens de Registratie dien je ook een wachtwoord aan ons te verstrekken. Bewaar het wachtwoord vertrouwelijk en stel ons onmiddellijk op de hoogte als een ongeautoriseerde derde partij achter het wachtwoord komt of indien er sprake is van ongeautoriseerd gebruik van jouw e-mailadres of je een inbreuk op de beveiliging bekend wordt. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijkheid zijn indien een persoon aan wie jouw wachtwoord bekend is, onze Diensten en Site gebruikt (en/of transacties verricht). Wij wijzen je erop dat je volledig verantwoordelijk bent indien je jouw wachtwoord niet vertrouwelijk houdt.
2.4. Geldige e-mailadressen: Alle Accounts moeten Geregistreerd worden met een geldig persoonlijk e-mailadres waar je regelmatig toegang toe hebt. Accounts die zijn geregistreerd met het e-mailadres van iemand anders of met een ander e-mailadres kunnen zonder kennisgeving worden afgesloten. Wij kunnen van gebruikers eisen dat zij hun Accounts opnieuw valideren indien we denken dat zij een ongeldig e-mailadres hebben gebruikt.
2.5. E-mails: Invite Me kan jou administratieve en promotionele e-mails sturen. Wij kunnen je ook informatie toesturen betreffende de activiteit op jouw Account en aankopen, en tevens alle updates over de Site en Diensten van andere promotionele aanbiedingen. Wij kunnen je ook informatie toesturen betreffende aankopen die je hebt gedaan. (Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor promotionele e-mails door op de link “uitschrijven” onderaan elke e-mailcorrespondentie van dien aard te klikken.)

3. Gebruikerscontent

3.1. Gebruikerscontent: De Site kan Accounthouders en bezoekers van de site verschillende mogelijkheden bieden om recensies, meningen, advies, beoordelingen, discussies, commentaren, berichten, reacties op evaluaties en overige communicatie te plaatsen, en bestanden, afbeeldingen, foto's, video, geluidsopnamen, muziekwerken en andere content te delen (gezamenlijk “gebruikerscontent”). Gebruikerscontent kan worden ingediend of geplaatst via forums, prikborden, discussiegroepen, chatrooms, enquêtes, blogs of andere communicatiemiddelen die van tijd tot tijd kunnen worden aangeboden op, via, of in verband met de site of Diensten. Je kunt verplicht worden om te beschikken over een Account om gebruikerscontent in te dienen.
3.2. Maker van de gebruikerscontent: Door het leveren van gebruikerscontent, vertegenwoordig en garandeer je dat je de maker bent van dergelijke gebruikerscontent, of indien je optreedt namens de maker, dat je de uitdrukkelijke voorafgaande bevoegdheid hebt van de maker om de gebruikerscontent in te dienen of te plaatsen, en dat je beschikt over alle noodzakelijke rechten om de licenties en vergunningen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet met betrekking tot die gebruikerscontent. Verder garandeer en waarborg je (of, indien je optreedt namens de maker van de gebruikerscontent, dat je ervan verzekerd bent dat de maker garandeert en waarborgt) dat het delen van gebruikerscontent voor het doel dat je hebt geselecteerd geen auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden schendt of overtreedt, inclusief de rechten van publiciteit of privacy.
3.3. Beperkingen : Je zult geen materiaal dat is beschermd door auteursrecht, handelsmerk of een ander eigendomsrecht op de site uploaden, plaatsen of anderszins beschikbaar maken zonder de expliciete toestemming van de auteursrechthebbende, merkhouder, of rechthebbende van enig ander eigendomsrecht. Invite Me is niet expliciet belast en draagt geen verantwoordelijkheid om je indicaties, richtlijnen of iets anders aan te geven dat je kan helpen om te bepalen of het materiaal in kwestie beschermd is door het auteursrecht of het merkenrecht. Jij bent als enige aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de schending van auteursrechten, recht op een handelsmerk, eigendomsrechten of andere schade resulterend uit een dergelijke plaatsing. Verdere beperkingen en verboden activiteiten waarvan je je bewust moet zijn, staan onderstaand in paragraaf 5.
3.4. Gebruik van gebruikerscontent: Invite Me heeft het absolute alleenrecht, maar niet de plicht om de gebruikerscontent te evalueren, wijzigen, plaatsen, weigeren te plaatsen, verwijderen en monitoren. Invite Me heeft verder het absolute alleenrecht maar niet de plicht om de gebruikerscontent vrij te geven en de omstandigheden omtrent de overdracht aan derden, ongeacht het moment, de reden, inclusief om de navolging van deze Overeenkomst en alle vastgestelde operationele regels van Invite Me te bepalen, en om tevens te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgevingen, voorschriften of een geautoriseerde verzoeken van de overheid. Zonder beperking van het voorgaande heeft Invite Me het recht om elk materiaal naar eigen en absolute discretie van de site te verwijderen. Invite Me aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gebruikerscontent of andere informatie die op de site of op andere plaatsen verschijnt of ervan wordt verwijderd. Invite Me heeft niet de plicht om uw gebruikerscontent te gebruiken en het is mogelijk dat deze helemaal niet gebruikt wordt.
3.5. Wijzigen en verwijderen van gebruikerscontent: Onder bepaalde omstandigheden en van tijd tot tijd kan het mogelijk zijn om de gebruikerscontent die je via jouw Account indient of plaatst, te wijzigen of verwijderen. Invite Me geeft geen garanties of waarborgen dat de gebruikerscontent die je wijzigt of verwijdert zal worden gemodificeerd of van de Site of elders wordt verwijderd, of dat de gebruikerscontent niet langer zichtbaar is op het Internet, in zoekmachines, social mediawebsites of in een andere vorm, medium of technologie.
3.6. Publieke aard van gebruikerscontent: Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat gebruikerscontent openbaar is. Iedereen (al dan niet een gebruiker van de Diensten van Invite Me) mag jouw gebruikerscontent zonder jouw medeweten lezen. Neem geen aanvullende persoonlijke gegevens of enige andere informatie op in jouw gebruikerscontent tenzij je wenst dat dit openbaar wordt. Invite Me is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de bekendmaking van persoonlijke gegevens of informatie die je vrijgeeft in verband met de gebruikerscontent.
3.7. Vrijwaringsclausule: Iedere gebruikerscontent die door jou of een derde wordt gecreëerd, wordt aangemaakt door de respectievelijke auteur(s) of distributeur(s) en niet door Invite Me. Overige gebruikers kunnen gebruikerscontent plaatsen die niet juist, misleidend of bedrieglijk is. Invite Me keurt dit niet goed en is niet verantwoordelijk voor gebruikerscontent en zal niet aansprakelijk zijn jegens jou of andere personen voor verlies of schade veroorzaakt door jouw vertrouwen op dergelijke gebruikerscontent. Gebruikerscontent geeft de meningen weer van de persoon die deze indient en geeft mogelijk niet de mening weer van Invite Me. Invite Me heeft geen controle over gebruikerscontent en de content is niet aan haar goedkeuring onderhevig. Met inachtneming van het vorenstaande wijst Invite Me alle aansprakelijkheid met betrekking tot of in verband met jouw bijdrage aan, het gebruik van of het vertrouwen in enige gebruikerscontent, van de hand. Ook wijst zij alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit jouw deelname aan (delen van) de Site of Diensten, met inbegrip van iedere bezwaarlijke gebruikerscontent van de hand.
3.8. Vergunning: Bepaalde gebruikerscontent die je indient bij Invite Me kan worden getoond of kan je de mogelijkheid geven om deze weer te geven in verband met jouw persoonlijke gegevens of een deel van jouw persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot je naam, initialen, gebruikersnaam, accountnaam van sociale netwerkwebsite, account-afbeelding, verwantschap, voorkeuren, stem en locatie. Je verleent Invite Me het royaltyvrije, oneindige, onherroepelijke, sublicentieerbare, volledig afbetaalde, overdraagbare, niet-exclusieve recht om de persoonlijke gegevens wereldwijd te gebruiken, tonen, distribueren, te koop aan te bieden en de persoonlijke informatie in verband met jouw gebruikerscontent, ongeacht het feit of de gebruikerscontent apart of als deel van andere werken verschijnt, en in elke vorm, media of technologie, ongeacht het feit of deze nu bekend is of later ontwikkeld wordt en dergelijke rechten te sublicentiëren via verschillende kanalen van sublicentiehouders, allemaal zonder compensatie voor jou. Desalniettemin zal Invite Me geen verplichting hebben om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken in verband met enige gebruikerscontent.
3.9. Licentie: Zoals overeengekomen tussen u en Invite Me, behoud je al jouw eigendomsrechten van en op de gebruikerscontent die je indient of plaatst. Door jouw gebruikerscontent of andere informatie op of via de Site bij te dragen, verleen je Invite Me echter het wereldwijde royaltyvrije, oneindige, onherroepelijke, sublicentieerbare, volledig afbetaalde, niet-exclusieve, overdraagbare recht en licentie om de gebruikerscontent te gebruiken, kopiëren, wijzigen, vertalen, distribueren, tonen, uit te zenden, te koop aan te bieden en te verkopen, apart of als deel van andere werken ongeacht welke vorm, media of technologie, ongeacht het feit of deze nu bekend is of later ontwikkeld wordt en dergelijke rechten te sublicentiëren via verschillende kanalen van sublicentiehouders, allemaal zonder compensatie voor jou. Je doet afstand van alle “morele rechten” of andere rechten die je met betrekking tot het toeschrijven van auteurschap of de integriteit van materialen betreffende de gebruikerscontent onder de van toepassing zijnde wetgeving volgens alle juridische principes hebt. De licentie van Invite Me op ingediende gebruikerscontent of persoonlijke gegevens omvat gebruik voor promoties, reclame, marketing, marktonderzoek, feedback van bedrijven, kwaliteitscontrole of andere wettige doeleinden.
3.10. Auteursrechtelijk beleid en procedure : Invite Me behoudt zich het recht voor om het recht op gebruik van de Site te beëindigen van iedereen die het auteursrecht van een ander schendt. Indien je van mening bent dat er materiaal via de Site is gepost door een gebruiker op een wijze die een schending van het auteursrecht vormt en jij dit materiaal onder de aandacht van Invite Me wilt brengen, dien je de volgende informatie te leveren aan de Internationale Copyright Agent van Invite Me: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de auteursrechthebbende van het werk; (b) een identificatie van het auteursrechteljike werk en de locatie van de Site van het zogezegd schendende werk; (c) een schriftelijke verklaring dat jij te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet; (d) jouw naam en contactgegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres; en (e) een verklaring van jou dat de bovenstaande informatie naar jouw weten correct is, op straffe van meineed, dat je de auteursrechthebbende bent of toestemming hebt om op te treden namens de auteursrechthebbende. De contactgegevens van de Internationale Copyright Agent van Invite Me voor de melding van de claim voor schending van het auteursrecht zijn: info@inviteme.nl
3.11. Ongevraagde ideeën: Wij accepteren geen ongevraagde ideeën van enigerlei soort, inclusief ideeën of suggesties van elke aard betreffende nieuwe of verbeterde producten, verbeteringen, namen of technologieën, reclame en marketingcampagnes, plannen of andere promoties, direct of via een medewerker of agent van Invite Me, noch nemen wij deze in overweging. Stuur ons (of onze medewerkers) geen ongevraagde ideeën, suggesties, materialen, afbeeldingen of ander werk in enige vorm (“Ongevraagde Materialen”). Indien je ons Ongevraagde Materialen toestuurt, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn, ongeacht enig begeleidend schrijven of overige bijgeleverde voorwaarden: · Invite Me is niet verplicht om ongevraagde materialen te bekijken, noch om ongevraagde materialen vertrouwelijk te houden; en · Invite Me is eigenaar van de ongevraagde materialen en mag deze vrijelijk en voor ieder doel gebruiken en opnieuw verspreiden, zonder beperking en vrij van enige verplichting om jou erkenning of compensatie te bieden.

4. Normen en beperking van de aansprakelijkheid van Invite Me

4.1. De normen waaronder we opereren: Invite Me probeert altijd naar beste kunnen te handelen en belooft dat:
4.1.1. wij redelijke zorgvuldigheid en competentie zullen betrachten bij de uitvoering van onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst;
4.1.2. en wij niet zullen handelen in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid in wat wij doen.
4.2. Paragraaf 4 is belangrijk!:Deze paragraaf 4 heeft prioriteit boven alle andere paragrafen van deze Overeenkomst en zet onze volledige Aansprakelijkheid uiteen betreffende de uitvoering, het gebrek aan uitvoering, voorgenomen uitvoering of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst of de Diensten of Site of aankopen (of een deel hiervan); of anderszins in relatie tot deze Overeenkomst of het aangaan van of uitvoering van deze Overeenkomst.
4.3. Waar we verantwoordelijk voor zijn: Niets in deze Overeenkomst sluit ons uit van Aansprakelijkheid of beperkt onze Aansprakelijkheid voor (i) fraude; (ii) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds; (iii) ernstig wangedrag door ons, exclusief ernstig wangedrag dat niet door Invite Me zelf wordt uitgevoerd; of (iv) Aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de geldende wetgeving. Je bent verplicht om redelijke stappen te zetten om schade te voorkomen of te beperken.
4.4. Categorieën van verlies waar we niet verantwoordelijk voor zijn: Niettegenstaande Clausule 4.3, aangezien wij alleen de Site en Diensten bieden voor jouw niet-zakelijke gebruik, zijn we nooit aansprakelijk voor:
4.4.1. verlies van inkomen of omzet;
4.4.2. verlies van feitelijke of geanticipeerde winst;
4.4.3. zakelijk verlies; of
4.4.4. indirect verlies of gevolgschade (en om twijfel te voorkomen, heeft de term “gevolgschade” de betekenis “gevolgschades, ongeacht of deze schade te voorzien of bekend was, zijn voorzien of anderszins”).

5. Jouw verplichtingen

5.1. Accurate informatie: Je garandeert dat alle informatie die bij de Registratie wordt geboden en opgeslagen als deel van jouw Account, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst juist, compleet en accuraat is en dat je ons direct zult informeren over wijzigingen van dergelijke informatie door de details in jouw Account te actualiseren.
5.2. Content op de site: Het is jouw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat alle Items of gegevens (of Producten) die via de Site beschikbaar zijn, voldoen aan jouw specifieke vereisten.
5.3. Dingen die je niet kunt doen: Zonder beperking, aanvaard je de Diensten of Site niet te gebruiken, noch een ander toe te staan dit te doen:
5.3.1. om materiaal, inclusief gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen dat niet beschaafd of smaakvol is;
5.3.2. om materiaal, inclusief gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen dat onwettig is, schadelijk, onrechtmatig, bedreigend, beledigend, intimiderend, hatelijk, racistisch, homofobisch, schendend, pornografisch, gewelddadig, misleidend, hoogst kwetsend, van een onfatsoenlijk, obsceen, bedreigend karakter, blasfemisch of lasterlijk of smadelijk van aard ten opzichte van iemand of een entiteit, in afwachting van rechtspraak of dat vertrouwelijkheid schendt, of dat de rechten van een andere persoon of entiteit schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten, persoonlijkheidsrechten, reclame of privacy van de rechten van een andere derde partij;
5.3.3. om materiaal, inclusief gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen waarvoor je niet alle benodigde licenties en/of goedkeuringen hebt (van ons of van derden); of welke deel uitmaakt van gedrag of gedrag aanmoedigt dat als misdadig wordt beschouwd, aanleiding is tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of de rechten van derden in alle landen ter wereld;
5.3.4. om materiaal te uploaden, te versturen, of te ontvangen dat technisch schadelijk is (inclusief computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data, schadelijke software, schadelijke data, of iets anders dat de functionaliteit van software of computermateriaal kan doen onderbreken, hinderen, corrumperen of anderszins verlies, schade, vernietiging of beperking kan veroorzaken);
5.3.5. om overlast, ongemak of onnodige angst te veroorzaken;
5.3.6. om communicatie verstuurd via een telecommunicatiesysteem te onderscheppen of proberen te onderscheppen;
5.3.7. voor een ander doel dan waarvoor we deze ontworpen hebben of het gebruik ervan hebben bedoeld;
5.3.8. voor een frauduleus doel; of
5.3.9. op enige wijze die bedoeld is om haat tegen etnische, religieuze of andere minderheden aan te wakkeren of anderszins bedoeld om een negatief effect te hebben voor een individu, groep of entiteit.
5.4. Verboden gebruiksvormen: De volgende vormen van gebruik van de Site en Diensten zijn uitdrukkelijk verboden en je aanvaardt de volgende zaken niet te doen (noch een ander toestemming te geven om dit toe doen):
5.4.1. de Diensten of Site doorverkopen;
5.4.2. valse gegevens verschaffen inclusief valse namen, adressen en contactgegevens en frauduleus gebruik van creditcard-/betaalkaartnummers;
5.4.3. poging om onze beveiliging of ons netwerk te omzeilen inclusief het toegang verschaffen tot data die niet voor jou bestemd zijn, inloggen op een server of Account waartoe je uitdrukkelijk geen toestemming hebt, of de beveiliging van andere netwerken peilen (bijvoorbeeld door een poortscan uit te voeren);
5.4.4. toegang tot de Diensten (of Site) verschaffen op een manier die, of een handeling verrichten die, een onredelijke of disproportioneel grote last is of kan zijn voor onze infrastructuur of anderszins de functionaliteit, efficiëntie of operatie onderbreekt of hindert;
5.4.5. vormen van netwerkmonitoring uitvoeren waarbij data wordt onderschept die niet voor jou bestemd zijn;
5.4.6. ongevraagde e-mailberichten sturen, inclusief het versturen van “junk mail” of ander reclamemateriaal aan personen die niet specifiek om dergelijk materiaal hebben gevraagd. Het is je expliciet verboden om ongevraagde bulkmailberichten te versturen. Dit is inclusief de bulkmail van commerciële reclame, promotionele, of informatieve aankondigingen en politieke of religieuze verhandelingen. Dergelijk materiaal mag uitsluitend verzonden worden aan wie hier expliciet om heeft verzocht. Indien een ontvanger verzoekt om geen e-mail van deze aard meer te ontvangen, mag je die persoon geen e-mail meer sturen;
5.4.7. “ kettingbrieven” of “piramideschema's” van enig soort creëren of doorsturen, ongeacht of de ontvanger dergelijke post wenst te ontvangen;
5.4.8. kwaadaardige e-mail versturen, inclusief het overmatig aan een gebruiker of website sturen van zeer grote of een grote hoeveelheid e-mails;
5.4.9. frauduleuze interacties of transacties met ons, een Verkoper of een Bedrijf aangaan (inclusief het aangaan van interacties of transacties die worden uitgevoerd namens derden waarmee jij geen bevoegdheid hebt om deze derde partij te binden of jij je voordoet als een derde partij);
5.4.10. gebruik maken van de Diensten of de Site (of een relevante functie van een van hen) in strijd met deze Overeenkomst;
5.4.11. het op een ongeautoriseerde wijze gebruiken of vervalsen van mailheadergegevens;
5.4.12. je inlaten met onwettige of criminele activiteiten in verband met het gebruik van de Diensten en/of de Site of een Voucher; of
5.4.13. kopiëren of gebruiken van gebruikerscontent voor commerciële doelen.
5.5. Apparatuur: De Diensten en het gebruik van de Site houden niet het verstrekken van een computer of ander benodigde apparatuur in om je toegang te verschaffen tot de Site of de Diensten. Om de Site of Diensten te gebruiken, heb je een internetverbinding nodig en de juiste telecommunicatieverbindingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten, kosten van telecommunicatie of andere kosten die je wellicht maakt.

6. Regels voor het gebruik van de diensten en de site

6.1. Fouten en gebreken: wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken (bijv., het plaatsen van een Voucher t.w.v. € 1,99 in plaats van € 199!) indien wij opvolging hebben gegeven aan de normen zoals uiteengezet in paragraaf 4 van deze Overeenkomst. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om fouten en gebreken zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht. Wij behouden ons het recht voor om een Voucher, Item, Dienst, informatie op de Site of informatie die deel uitmaakt van de Diensten van tijd tot tijd te wijzigen, te vervangen, te schorsen of te verwijderen.
6.2. Virussen en vergelijkbare zaken: wij bieden geen garantie dat de Diensten of de Site vrij zijn van virussen of al het andere dat een schadelijk effect kan hebben op technologie.
6.3. Toegang blokkeren: Hoewel we ernaar streven om ononderbroken toegang tot de Diensten en Site mogelijk te maken, kan toegang tot de Diensten en Site op ieder moment worden geschorst, beperkt of beëindigd. Uw toegang tot de Site kan tevens van tijd tot tijd worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of Diensten mogelijk te maken. Wij zullen proberen de Site zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer operationeel te maken. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot materiaal te blokkeren en/of materiaal te wijzigen of verwijderen dat naar onze mening aanleiding kan geven tot inbreuk op onderdelen van deze Overeenkomst.
6.4. Accounts sluiten: wij behouden ons het recht voor om Accounts te sluiten als een gebruiker onze gebruiksvoorwaarden schendt (d.w.z. deze Overeenkomst), inclusief indien wordt geconstateerd dat hij proxy IP's (Internet Protocol adressen) gebruikt om het gebruik van meerdere Accounts te verbergen, of indien een gebruiker beweert dat hij in een land gevestigd is dat afwijkt van waar hij daadwerkelijk woonachtig is, of indien hij de Site of de Diensten op enige wijze verstoort.
6.5. Meerdere Accounts: Indien je gebruik maakt van meerdere Accounts, en we tegen jou optreden, kan er worden opgetreden tegen al jouw Accounts.

7. Opschorting en beëindiging

7.1. Indien jij (of iemand anders dan jij, met jouw toestemming) de Diensten of Site gebruikt en deze Overeenkomst schendt, kunnen we jouw gebruik van de Diensten en/of Site (geheel of gedeeltelijk) opschorten.
7.2. Indien we de Diensten of Site opschorten, kunnen we weigeren de Diensten of Site te herstellen tot we van jou de garantie hebben, in een vorm die we acceptabel achten, dat de voorwaarden van deze Overeenkomst niet verder geschonden zullen worden.
7.3. Invite Me zal volledige medewerking bieden aan wet handhavende instanties of gerechtelijke bevelen die Invite Me verzoeken of opdracht geven de identiteit of locatie van iemand vrij te geven die deze Overeenkomst schendt.
7.4. Zonder beperking tot iets anders in deze paragraaf 7, hebben we onmiddellijk of op ieder moment het recht (geheel of gedeeltelijk) om: i) de Diensten en/of Site te schorsen; ii) jouw gebruik van de Diensten en/of Site te schorsen; iii) het gebruik van de Diensten en/of Site voor personen te schorsen waarvan we menen dat ze (ongeacht op welke wijze) met jou in verband staan; en/of iv) deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:
7.4.1. jij enige overtreding tegen deze Overeenkomst begaat;
7.4.2. wij vermoeden, op redelijke gronden dat jij een overtreding tegen deze Overeenkomst hebt begaan, zou kunnen begaan, of zult begaan; of
7.4.3. wij verwachten, op redelijke gronden, dat jij fraude jegens ons of iemand anders kunt hebben gepleegd, of momenteel pleegt.
7.5. Niettegenstaande andere zaken in deze paragraaf 7, kunnen we deze Overeenkomst op ieder moment beëindigen.
7.6. Ons recht om deze Overeenkomst te beëindigen zal elk ander recht of remedie die we hebben met betrekking tot schendingen van rechten, plichten of aansprakelijkheid die zijn opgebouwd voorafgaand aan de beëindiging niet benadelen.

8. Gegevensbescherming

8.1. Bekijk onze Privacyverklaring welke deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

9. Reclame

9.1. Er kan namens ons reclame aan jou geleverd worden door een extern reclamebureau, die namens ons een unieke “cookie” op jouw browser kan plaatsen of herkennen. Wil j meer informatie over dit gebruik, en weten welke keuzes je hebt zodat deze gegevens niet door ieder bedrijf kunnen worden gebruikt, bekijk dan ons Cookiebeleid en Privacyverklaring.

10. Links van en naar andere sites

10.1. Waar de Site links bevat naar sites van derden en naar bronnen die door derden worden aangeboden (gezamenlijk “Andere Sites”), zijn dergelijke Andere Sites slechts gelinkt om uitsluitend informatie te bieden en alleen voor jouw gemak. Wij hebben geen controle over, accepteren geen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Andere Sites of de content of producten van Andere Sites (inclusief sociale netwerksites zoals Facebook) en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die kan voortkomen uit jouw gebruik hiervan. Indien jij je toegang verschaft tot de sites van derden die aan deze Site zijn gekoppeld, doe je dat geheel onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Invite Me verleent jou een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om jou toegang te verschaffen tot de Site en deze te gebruiken overeenkomstig deze Overeenkomst en alle aanvullende voorwaarden en beleidslijnen zoals uiteengezet door Invite Me. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, sociale media identifiers, ontwerpen, hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd) op de Site en Diensten, (onderhevig aan paragraaf 11.4 hieronder) materialen, informatie en content op de Site of waar toegang toe wordt verschaft als deel van de Diensten, databases die door ons worden beheerd, alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, software, foto's, video’s, muziek, geluid, data, alle softwarecompilaties, onderliggende broncodes en software (inclusief applets en scripts) en al hun selectie, coördinatie, samenstelling en verbetering blijft onze eigendom (of dat van onze licentiehouders). Jij zult geen eigendom of recht hebben op enig dergelijk eigendom en niet proberen om dergelijk eigendom te verkrijgen. Alle rechten zijn voorbehouden.
11.2. Niets van het materiaal genoemd in bovenstaande paragraaf 11.1 mag, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, verspreid, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, vertoond, geplaatst, in enige vorm of op enige wijze worden uitgevoerd of uitgezonden, verkocht, verhuurd, opnieuw verkocht, gelicentieerd of gesublicentieerd, gebruikt voor het maken van afgeleide werken, of op enige wijze geëxploiteerd zonder de voorafgaande expliciete, schriftelijke toestemming van de auteursrechtrechthebbende, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld in de auteursrechtwetgeving. Je mag desalniettemin de content van de Site ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke content in elektronische vorm opslaan (maar niet op een server of opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk). Je mag de materialen, informatie of content op de Site zonder onze toestemming niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren, tonen, uitvoeren of gebruiken. Indien downloaden, kopiëren, herdistribueren, hertransmissie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal wettelijk is toegestaan, breng je een aparte verwijzing aan en/of breng je geen wijzigingen aan of schrap je de verwijzing naar de auteur, het handelsmerk of de auteursrechtvermelding niet. Je erkent dat jij geen eigendomsrechten verkrijgt door auteursrechtelijk materiaal te downloaden. Elke schending van deze beperkingen kan resulteren in de schending van het auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht dat voor jou kan resulteren in civiele en/of strafrechtelijke straffen. Daarbij is gebruik dat deze Overeenkomst overschrijdt of schendt niet toegestaan.
11.3. Invite Me”, de logo's van Invite Me en de variaties hierop die op de Site gevonden worden, zijn handelsmerken in eigendom van de Invite Me en elk gebruik van deze merken komt ten goede aan Invite Me. Andere merken op de pagina die geen eigendom zijn van Invite Me kunnen onder licentie zijn van de eigenaar van het handelsmerk hiervan, in welk geval een dergelijke licentie voor het exclusieve voordeel en gebruik is van de Invite Me tenzij anders verklaard, of kan de eigendom zijn van diens respectieve eigenaren. Je mag geen gebruik maken van de namen, logo's, handelsmerken of merken van Invite Me zonder de expliciete toestemming van Invite Me.
11.4. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de content die wordt beoordeeld bij het gebruik van de Site en de Diensten is het eigendom van de toepasselijke eigenaar van de content of het Bedrijf en kan worden beschermd door toepasselijk auteursrecht, handelsmerk- of ander recht. Deze Overeenkomst biedt je geen rechten op dergelijke content, met uitzondering van de hierin verleende licenties.
11.5. Met uitzondering van betreffende gebruikerscontent, hebben de auteurs van de literaire en artistieke werken op de pagina's van de Site hun morele rechten verklaard om te worden geïdentificeerd als de auteur van deze werken.
11.6. Elk materiaal dat jij overdraagt, plaatst of indient op de Site (of anderszins indient aan ons) zal worden beschouwd (en kunnen we behandelen als) niet-vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd, onderhevig aan paragraaf 3, onze verplichtingen volgens de wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens en onderhevig aan betalingsgegevens die u verstrekt voor het doen van een betaling. Indien ongeacht de reden, een onderdeel van die verklaring niet rechtsgeldig is, dan geldt voor alles dat je ons verstrekt ongeacht de bron (d.w.z., via email, de Site of anderszins) dat jij ons het royaltyvrije, oneindige, onherroepelijke, sublicentieerbare, volledig afbetaalde, overdraagbare niet-exclusieve recht verleent om dergelijk materiaal wereldwijd te gebruiken, kopiëren, modificeren, aan te passen, vertalen, publiceren, distribueren, te tonen en te presenteren, ongeacht de vorm, media of technologie, ongeacht het feit of deze nu bekend is of later ontwikkeld wordt en tevens het recht om dergelijke rechten te sublicentiëren via verschillende kanalen van sublicentiehouders, zonder enige compensatie voor jou, met als doel de Site te beheren en de Diensten te verlenen.

12. Algemeen

12.1. Interpretatie: In deze Overeenkomst:
12.1.1. omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid;
12.1.2. zijn titels van paragrafen zoals (“12. Algemeen” aan het begin van deze paragraaf) en titels van paragrafen (zoals “Interpretatie:” aan het begin van deze paragraaf 12.1) uitsluitend informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst; en
12.1.3. hebben verwijzingen naar “omvat/omvatten” en “inclusief” de respectieve betekenis “omvat/omvatten zonder beperkingen” en “inclusief en zonder beperkingen”.
12.2. Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie tussen jou en ons en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid aansprakelijkheden, schulden, kosten of contracten of andere overeenkomsten aan te gaan namens de andere partij.
12.3. Geen andere voorwaarden: Behalve indien uitdrukkelijk in deze Overeenkomst verklaard, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen, expliciet of impliciet, per statuut, gewoonterecht of anderszins hierbij uitgesloten tot het maximale bij wet toegestane recht.
12.4. Toewijzing: Je mag alle of enige van jouw rechten of plichten onder deze Overeenkomst niet toewijzen of delegeren of hier anderszins mee handelen. Wij behouden ons het recht voor om alle of sommige van onze rechten of plichten onder deze Overeenkomst aan een andere persoon toe te wijzen of te delegeren.
12.5. Gebeurtenissen buiten onze redelijke macht: wij zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op verplichtingen onder deze Overeenkomst wanneer wij worden gehinderd of verhinderd bij de uitvoering van onze verplichtingen door overmacht.
12.6. Geen verklaring van afstand: Indien wij nalaten de uitvoering van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten betreffende toekomstige soortgelijke of andere schendingen. Het verlenen van tijd of andere toegeeflijkheid of respijt onzerzijds jegens u zal u niet vrijstellen of ontslaan van uw Aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst, of deze beïnvloeden.
12.7. Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst worden kennisgevingen aan een van de partijen schriftelijk gegeven en persoonlijk overhandigd, elektronisch gemaild (anders dan de gevallen waarin u een kennisgeving stuurt betreffende een gerechtelijke procedure) of per fax of gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat jij aan ons hebt verstrekt of naar ons geregistreerde hoofdkantoor.
12.8. Geen rechten van derden: Alle bepalingen van deze Overeenkomst zijn evenredig van toepassing op en ten gunste van Invite Me en haar externe verstrekkers van content en licentiegevers en een ieder van hen heeft het recht dergelijke bepalingen rechtstreeks of namens haar uit te (laten) oefenen of te (laten) handhaven (onder voorbehoud dat deze Overeenkomst kan variëren of geannuleerd kan worden zonder instemming van deze partijen). Op grond van de voorgaande zin is geen enkele bepaling van deze Overeenkomst anderszins uitvoerbaar door iemand die geen partij is in de Overeenkomst. Dit betekent dat anders dan in de eerste zin van dit lid uiteengezet, jij en wij de enige personen zijn die de voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen afdwingen.
12.9. Overleving: In alle gevallen blijven de paragrafen 1, 3, 4, 7, 11, 12 en 13 van deze Overeenkomst van kracht, samen met de bepalingen die van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, na beëindiging van deze Overeenkomst. In het geval jij de Diensten of de Site weer gebruikt, dan zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden die dan van toepassing zijn, geldig voor het hernieuwde gebruik van de Diensten of Site. In het geval je Vouchers hebt gekocht onder deze Overeenkomst, dan overleven de bepalingen die van toepassing zijn op Vouchers de beëindiging van deze Overeenkomst.
12.10. Splitsbaarheid: Als een voorziening van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar is, dan zal die voorziening als afgesplitst van deze Overeenkomst worden beschouwd zonder enige invloed te hebben op de geldigheid en het van kracht zijn van de overige bepalingen.
12.11. Geldende wetgeving: Deze Overeenkomst (en alle niet-contractuele relaties tussen jou en ons) zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Zwitserse wetgeving.

13. Definities

In deze Overeenkomst maken we gebruik van verschillende gedefinieerde termen. Je kunt deze herkennen omdat ze beginnen met een hoofdletter. Dit is wat zij betekenen: “Account” betekent jouw Invite Me Account. “Aansprakelijkheid” betekent aansprakelijkheid voor enige oorzaak of actie (met inbegrip van contractbreuk, benadeling, misrepresentatie, restitutie of welke andere oorzaak dan ook) die verband houdt met- of is ontstaan onder deze Overeenkomst (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt geboden, of is ontstaan door de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van voorwaarden in deze Overeenkomst) - en voor het doel van deze definitie, wordt met het begrip “Overeenkomst” ook iedere andere verbandhoudende afspraak of contract bedoeld. “Bedrijf” betekent een Verkoper van Producten waarvoor een Voucher kan worden ingeruild. Een Bedrijf is NIET een van de Verkopers of Invite Me. “Site” betekent websites, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, sociale netwerksites, of enige individuele websites of websites specifiek voor de zakenpartner, winkelier, stad, of andere gebied specifieke websites die linken of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden. “Registreren” betekent een Account aanmaken op de Site, en “Registratie” betekent de handeling van het aanmaken van een Account. “Diensten” betekent alle of enige Diensten aangeboden door Invite Me via de Site (of via overige elektronische - of andere - communicatie van Invite Me) inclusief mobiele applicaties, onze nieuwsbrief, e-mails die we versturen en de informatiediensten, content en transactiemogelijkheden op de Site (inclusief de mogelijkheid om een aankoop te doen). “Voucher” betekent een voucher die wordt verkocht door de Verkopers en kan worden ingeruild voor Producten van een betreffend Bedrijf, onderhevig aan de algemene voorwaarden zoals op de Voucher en/of de dealpagina van de Site waar de Voucher is gekocht, is uiteengezet. “Producten ” betekent goederen en/of diensten die beschreven worden als onderdeel van een Voucher (en waarvoor een Voucher kan worden ingeruild).